خرید النگو آمریکا می توانند خطری برای ایران داشته باشند

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی، گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و نیز به کاستی هایی که با محقق شدن شعار سال از بین می رود اشاره داشت.حسین سبحانی نیا، با بیان اینکه فرمایشات رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید ناظر بر شرایط اقتصادی موجود در کشور و انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها بوده است، گفت: ایشان با انتخاب این نام راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود در کشور و همدلی بیشتر برای برپایی انتخابات بهتر را به مسئولان و ملت نشان داده اند.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان دیروز رهبری در خصوص جایگاه ایران در عرصه بین المللی و موجودیت نداشتن رژیم صهیونیستی برای ایران اسلامی، افزود: ایران تاکنون در مقابل تمامی کشور های مستکبر با اقتدار ایستاده و تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرده است اینک نیز بنا به گفته رهبری قدرت نمایی های آمریکا یا رژیم غاصب صهیونیست هیچ تأثیری بر کشور ما نخواهد داشت.عضو هیأت رئیسه مجلس، با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی، گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و هم به کاستی هایی  که با محقق شدن شعار سال از بین می رود اشاره داشت.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه نه آمریکا و نه نوچه های آن نمی توانند خطری برای ایران اسلامی داشته باشند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی بوده که با توانمندی های بالقوه خود می تواند در صورت کوچک ترین تجاورزی از سوی رژیم صهیونیستی آن را با خاک یکسان کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم، با اشاره به اینکه آمریکا هیچ اقدامی علیه ایران نمی تواند انجام دهد، افزود: دولت های مستکبر در صورت تجاوز به کشورمان بی شک باید منتظر موشک های ایران و نابودی خود باشند.وی با یادآوری مذاکرات ۱+۵ و سخنان رهبری گفت: همانطور که رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کردند طرف های مذاکره کننده با ایران در گفتار خود صادق نبوده و از هیچ یک از تهدیدات نظامی خود کوتاه نمی آیند.سبحانی نیا گفت: مذاکره با آمریکا وقتی میسر می شود که کشور مستکبر دست از روش های خصمانه خود برداشته و به عنوان دو عنصر برابر و همسان در مسائل مختلف به صحبت بنشیند.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برگزاری موفقیت آمیز انتخابات می تواند سربلندی کشور را در عرصه بین المللی به منصه ظهور برساند و دشمنان اسلام را ناامید کند./پایان پیامسبحانی نیا با اشاره به فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی:سخنان رهبری در تمامی جوانب جامع و راه گشای راه بودعضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و نیز کاستی هایی  که با محقق شدن شعار سال از بین می رود.             حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت، با بیان اینکه فرمایشات رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید ناظر بر شرایط اقتصادی موجود در کشور و انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها بوده است گفت: ایشان با انتخاب این نام راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود در کشور و همدلی بیشتر برای برپایی انتخابات بهتر را به مسئولان و ملت نشان داده اند.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان دیروز رهبری در خصوص جایگاه ایران در عرصه بین المللی و موجودیت نداشتن رژیم صهیونیست برای ایران اسلامی افزود: ایران تاکنون در مقابل تمامی کشور های مستکبر با اقتدار ایستاده و تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرده است اینک نیز بنا به گفته رهبری قدرت نمایی های آمریکا یا رژیم غاصب صهیونیست هیچ تأثیری بر کشور ما نخواهد داشت.عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و نیز کاستی هایی  که با محقق شدن شعار سال از بین می رود.این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه نه آمریکا و نه نوچه های آن نمی توانند خطری برای کشور داشته باشند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی بوده که با توانمندی های بالقوه خود می تواند در صورت کوچک ترین تجاورزی از سوی رژیم صهیونیستی آن را با خاک یکسان کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه آمریکا هیچ اقدامی علیه ایران نمی تواند انجام دهد افزود: دولت های مستکبر در صورت تجاوز به کشور بی شک باید منتظر موشک های ایران و نابودی خود باشند.وی با یادآوری مذاکرات ۵+۱ و سخنان رهبری گفت: همانطور که رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کردند طرف های مذاکره کننده با ایران در گفتار خود صادق نبوده و از هیچ یک از تهدیدات نظامی خود کوتاه نمی آیند.سبحانی نیا گفت: مذاکره با آمریکا وقتی میسر می شود که کشور مستکبر دست از روش های خصمانه خود برداشته و به عنوان دو عنصر برابر و همسان در مسائل مختلف به صحبت بنشیند.عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: برگزاری موفقیت آمیز انتخابات می تواند سربلندی کشور را در عرصه بین المللی به منصه ظهور برساند و دشمنان اسلام را ناامید کند./پایان پیامسبحانی نیا با اشاره به فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی:سخنان رهبری در تمامی جوانب جامع و راه گشای راه بودعضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و نیز کاستی هایی  که با محقق شدن شعار سال از بین می رود.             حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت، با بیان اینکه فرمایشات رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید ناظر بر شرایط اقتصادی موجود در کشور و انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها بوده است گفت: ایشان با انتخاب این نام راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود در کشور و همدلی بیشتر برای برپایی انتخابات بهتر را به مسئولان و ملت نشان داده اند.نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان دیروز رهبری در خصوص جایگاه ایران در عرصه بین المللی و موجودیت نداشتن رژیم صهیونیست برای ایران اسلامی افزود: ایران تاکنون در مقابل تمامی کشور های مستکبر با اقتدار ایستاده و تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرده است اینک نیز بنا به گفته رهبری قدرت نمایی های آمریکا یا رژیم غاصب صهیونیست هیچ تأثیری بر کشور ما نخواهد داشت.عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر جامع بودن فرمایشات دیروز رهبری در صحن رضوی گفت: سخنان رهبری هم توفیقات جمهوی اسلامی ایران در چند سال پس از انقلاب را دربرگرفت و نیز کاستی هایی  که با محقق شدن شعار سال از بین می رود.این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه نه آمریکا و نه نوچه های آن نمی توانند خطری برای کشور داشته باشند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی بوده که با توانمندی های بالقوه خود می تواند در صورت کوچک ترین تجاورزی از سوی رژیم صهیونیستی آن را با خاک یکسان کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه آمریکا هیچ اقدامی علیه ایران نمی تواند انجام دهد افزود: دولت های مستکبر در صورت تجاوز به کشور بی شک باید منتظر موشک های ایران و نابودی خود باشند.وی با یادآوری مذاکرات ۵+۱ و سخنان رهبری گفت: همانطور که رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کردند طرف های مذاکره کننده با ایران در گفتار خود صادق نبوده و از هیچ یک از تهدیدات نظامی خود کوتاه نمی آیند.سبحانی نیا گفت: مذاکره با آمریکا وقتی میسر می شود که کشور مستکبر دست از روش های خصمانه خود برداشته و به عنوان دو عنصر برابر و همسان در مسائل مختلف به صحبت بنشیند.عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: برگزاری موفقیت آمیز انتخابات می تواند سربلندی کشور را در عرصه بین المللی به منصه ظهور برساند و دشمنان اسلام را ناامید کند.