خرید النگو بخش دولتی بزرگترین بدهکار بانکی

بدهی بانک‌ها در پایان آذرماه نسبت به خرداد ماه که 53 هزار میلیارد تومان بود کاهش یافت و به 47 هزار میلیارد تومان رسید و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده که 16 درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش فارس در جدیدترین گزارش‌های به دست آمده در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک و موسسات اعتباری غیربانکی دارایی‌های خارجی در پایان آذر ماه سال 91 به 98 هزار و 141 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با اسفند سال 90، 3.5 درصد افزایش و نسبت به آذر ماه آن سال 12.9 درصد افزایش داشته است.همچنین میزان اسکناس و مسکوک در آذر ماه به 6 هزار و 971 میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 90 رشد 47.9 درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال 90 منفی 1.4 درصد بوده است.در بخش سپرده‌ بانک‌ها نزد بانک مرکزی در آذر این عدد به 45 هزارو  541 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال 90، 22.2 درصد افزایش را تجربه کرده است. این نسبت در مقایسه با یک سال منتهی به آذر 91 معادل 40.5 درصد بوده است.از طرف دیگر در بخش بدهی بخش‌های مختلف به بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدهی بخش غیر دولتی از 45 هزار و 870 میلیارد تومان به 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده که 16 درصد رشد را نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی در مقایسه با آذر ماه سال 90 حدود 46.3 درصد افزایش یافته است.بدهی بخش غیر دولتی در این مدت معادل 39 هزار و 176 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن 11.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بدهی بخش غیر دولتی در آذر ماه سال 90 در مقایسه به آذر ماه سال 91، 15.4 درصد افزایش داشته است. بنابراین در سال گذشته بخش دولتی بخش عمده بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات را دارا بوده است.در بخش دیگر خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که این نسبت در مقایسه با اسفند سال 90 رشد داشته است. بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه به 47 هزار و 895 میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی 14.5 درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال 90 حدود 1.4 درصد بوده است.به گزارش فارس، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه به 53 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در آذر ماه به حدود 6 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.در صورتی که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته را بررسی کنیم، این روند کاهشی در سال 91 کاملا نمودار می‌شود. به طوری که بدهی بانک‌ها از آذر ماه 89 تا آذر 90 حدود 66 درصد افزایش یافته بود و این سطح رشد در ابتدای سال 91 هم ادامه داشت. در صورتی که این رشد بدهی‌ها ادامه می‌یافت، شاید هم‌اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود.