خرید النگو مهمترین برنامه اقتصادی دولت در سال 92

درسال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نیازمند انسجام و برنامه ریزی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد برای تعالی کشور هستیم .به گزارش واحد مرکزی خبر وزیر اقتصاد و دارایی درتنکابن ضمن تشریح مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در سال 92 افزود: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که امسال در حوزه اقتصادی به جِد دنبال می شود .حسینی همچنین در خصوص بودجه سال 92 گفت : مهمترین اقدام این وزارتخانه در قانون بودجه سال 92 استفاده از تمام ظرفیتهای قانون سال 91 ، بهبود پرداخت های کارکنان و استفاده از احکام سال 91 برای توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی کشور است .