خرید النگو عکس: دیپلمات مست،این هموطن ما را کشت

تصویر زیر عکس شهروند تهرانی است که قربانی مستی دیپلمات عربستانی شد