خرید النگو با سوری ها و ایرانی ها ازدواج نکنید!

 مفتی لیبی از وزارت امور اجتماعی این کشور خواست تا از ازدواج زنان لیبیایی با اتباع خارجی به ویژه “ایرانی ها و سوری ها” جلوگیری کند.  به گزارش بی باک، “صادق غریانی” در توجیه این درخواست، بدون ارایه سند و مدرک ادعا کرده که چند شکایت از ایرانی ها و سوری های ساکن لیبی درخصوص سوء استفاده آنها از ازدواج با زنان لیبیایی صورت گرفته که این امر از ضعف اداری و امنیتی در این کشور حکایت دارد.   به نوشته روزنامه “الحیاة”، غریانی می افزاید: دارالفتوای لیبی امیدوار است که با توجه به مصلحت جامعه، وزارت امور اجتماعی طرح ممنوعیت ازدواج زنان لیبیایی با اتباع خارجی را تصویب کند.  اظهارات ضد ایرانی مفتی لیبی در حالی عنوان می شود که تعداد بسیار کمی از ایرانی ها، ساکن این کشور بحران زده در شمال آفریقا هستند یا به آن سفر می کنند.   بحران و ناامنی موجود در لیبی، موجب فرار بسیاری از شهروندان این کشور به کشورهای آفریقایی و اروپایی شده، به طوری که چه بسا هیچ شهروند ایرانی تمایلی به سفر به این کشور بحران زده و بی ثبات نداشته باشد.  کارشناسان سیاسی، اظهارات مقامات لیبی را در راستای گسترش ایران هراسی و خدمت به محور ضد مقاومت، آن هم با تحریک احساسات اقشار مردم و مطرح کردن مسألۀ حساسی چون “ازدواج زنان با اتباع خارجی” ارزیابی می کنند.