خرید النگو بودجه ۹۲ برای شرایط اقتصاد مقاومتی تدوین نشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحریم و شرایط امروز اقتصادی کشور دارای مسائلی است که در زمان تدوین بودجه باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه بودجه ۹۲ با این نگاه تدوین نشده و اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی به حمایت و تقویت تولید تاکید کرد دارد در حالی که بودجه ۹۲ متمرکز بر این مسئله تدوین نشده استبه گزارش مجلس نیوز، محمد حسن نژاد گفت: بودجه سال ۹۲ که با تاخیر بالغ بر دو ماه بدون حضور رییس جمهور به مجلس ارائه شد و دولت در سال آخر کاری خود رکورد بی قانونی خود را هم شکست. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب تاکید کرد: رویکردها و راهکارهای در نظر گرفته شده در بودجه چندان با شرایط اقتصادی مقاومتی که از جانب رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، مطابقت ندارد و دولت در این خصوص برنامه ریزی مناسب و صحیحی انجام نداده است. حسن نژاد در ادامه این مطلب تاکید کرد: درآمدهای حاصل از فروش نفت واقع بینانه نیست و دولت در این خصوص بیش از اندازه خوش بینی داشته است.وی ادامه داد: اعتباری که برای توزیع یارانه نقدی در نظر گرفته شده است نیز تورم زا است و باید بیش از توزیع یارانه نقدی به فکر کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم چنین تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی به حمایت و تقویت تولید تاکید کرد دارد در حالی که بودجه ۹۲ متمرکز بر این مسئله تدوین نشده است.