خرید النگو هوای تهران پاک است

مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد: هواي تهران پاك همراه با آسماني صاف است.به گزارش مهر، مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا آسمان تهران را صاف همراه با وزش باد اعلام كرده و گفته: وضعيت منواكسيد كربن، ذرات معلق كمتر از ده ميكرون و دو و نيم ميكرون استاندارد بوده و كيفيت هواي پايتخت سالم است ولي ايستگاه شهر ري نشان مي دهد وضعيت آلودگي هواي شهر ري چندان مطلوب نيست.همچنين به اهالي سالمند و داراي بيماريهاي ريوي در مناطق شهرري منطقه 20، اقدسيه منطقه 1، دانشگاه صنعتي شريف منطقه 2، پارك رازي منطقه 11 و منطقه 14 تهران توصيه مي شود فعاليت زيادي در بيرون از خانه نداشته باشند.