خرید النگو اقدام بی سابقه پاپ جدید!

رهبر کاتوليکهاي جهان در اقدامي بي سابقه پاي يک فرد مسلمان را بوسيد. به گزارش آريا، روز گذشته پاپ فرانسيس رهبر جديد کاتوليهاي جهان در روز مذهبي پاشويان با چند نوجوان بزهکار در يکي از زندانهاي ايتاليا ديدار کرد.اين ملاقات پاپ در ادامه سياست کلي است که او بر اساس اصول سادگي و خضوع در پيش گرفته است.پاپ در اين مراسم پاي دوازده زنداني را در مراسمي آئيني شست و بوسيد.اين مراسم يادآور مراسم شام آخر حضرت عيسي مسيح(ع)و ملاقات او با حواريونش است.دو نفر از اين افراد که پاپ پاي آنها را شست و بوسيد دختران زنداني بودند و يکي از آنها مسلمان بود.براي نخستين بار پاپ پاي دختر مسلماني را بوسيد و اين کار در تاريخ کليساي مسيحيت بي سابقه است.به گفته مقامات واتيکان، اين دوازده نفر نمايندگان همه افرادي هستند که به خطا رفته اند و درنتيجه طبيعي است که دختران و مسلمانان هم در جمع اين افراد بوده باشند زيرا اين افراد نيز در چنين کارهايي درگير مي شوند.اين مراسم بجاي آنکه در کليساي بزرگ واتيکان برگزار شود، در کليسايي کوچک در يکي از کانونهاي بازپروري ايتاليا برگزار شد.انتخاب اين مکان نشان مي دهد پاپ در عزم خود براي هدايت کردن کليسا به سمت افراد فقير و نيازمند مصمم است.پاپ در اين مراسم به نوجوانان بزهکار گفت که هرگز اميد خود را از دست ندهند.اين پيام براي زندانيان اين کانون بسيار تاثيرگذار بود. پاپ بدون آنکه مراسمي تشريفاتي برايش برگزار شود به اين ندامتگاه آمد و بازگشت اما تاثير حضور او همواره بر ذهن اين جوانان و نوجوانان بزهکار باقي خواهد ماند.