خرید النگو تصاویر: معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

عکس: علی قنبرلو