خرید النگو موشک باران فرودگاه دمشق !

واحدمرکزی خبر نوشت: شبکه تلویزیونی الجزیره  به نقل از منابع مخالفان سوری مدعی شد: ارتش آزاد فرودگاه بین المللی دمشق را با موشک هدف قرار می دهد. این شبکه به جزئیات بیشتر این خبر اشاره نکرد.