خرید النگو تعداد متولدین و فوت شده های سال 1392

بر اساس اعلام سازمان ثبت و احوال کشور تعداد متولدین سال 1392تا پایان روز 12 فروردین 48 هزار و37 نفر بوده است.به گزارش تسنیم ، براساس آمار اعلام شده تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ، متولدین پسر  24594، متولدین دختر  23443 بوده است.بنابه این گزارش  ولادت در نقاط شهری  37468،  ولادت در نقاط روستایی  10569   دراین گزارش آمده است : تعداد فوت شدگان سال 1392 تا این لحظه  12035 نفر بوده است که آمار تفکیکی فوت شدگان مرد 6378 نفرو فوت شدگان زن 5657 نفر،  فوت در نقاط شهری 7702 نفر،     فوت در نقاط روستایی  4333نفر.  درگزارش ثبت واحوال کشور آمده است : فوت شدگان 0 تا 14 ساله  710، فوت شدگان 15 تا 29 ساله  962،     فوت شدگان 30 تا 64 ساله  3237، فوت شدگان 65 ساله و بیشتر  7126   در خاتمه گزارش ذکر شده است که افزایش طبیعی جمعیت در سال 1392 تا این لحظه  36002 بوده است.