خرید النگو هشدار بانک مرکزی به 6 موسسه پولی

بانک مرکزی شش موسسه پولی در حال ادغام را موظف به تکمیل پرونده و تغییر تابلوها تا تاریخ پانزدهم فرودین ماه سال 92 کرد.به گزارش ایسنا شش موسسه‌ای که قرار است به علت کمبود سرمایه تبدیل به دو موسسه اعتباری شوند، موظف شده‌اند تا پانزدهم فروردین ماه سال 92 نسبت به تکمیل پرونده و تغییر تابلوها اقدام کنند. در غیر این صورت ضمن جلوگیری از فعالیت این موسسات، اسامی آنها نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.بانک مرکزی دراطلاعیه خود اعلام کرده است: برخی موسسات پولی از عنوان موسسه مالی و اعتباری استفاده می‌کنند و این در حالی است که براساس بند الف ماده 30 و بند ب ماده 42 قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار، عنوان «موسسات اعتباری » صحیح است لذا موسسات پولی که مجوز تاسیس و فعالیت دریافت می‌کنند موظفند از عنوان «موسسه اعتباری …» استفاده کنند.