خرید النگو زمان برگزاري انتخابات مجمع سازمان ليگ

به منظور انتخاب اعضاي مجمع سازمان ليگ برتر جلساتي با حضور روساي هيات هاي فوتبال استانها، مديران عامل باشگاههاي ليگ برتر و ليگ دسته يک برگزار مي شود.به گزارش سايت رسمي فدراسيون، مطابق مصوبه نشست هيات رئيسه فدراسيون فوتبال که در تاريخ 21 آذر ماه 91 برگزار شد و همچنين با توجه به بند چهارم صورتجلسه مجمع عمومي سازمان ليگ برتر که در تاريخ 12/7/91 برگزار شد و اشاره دارد به اينکه سازمان ليگ برتر علاوه بر مسابقات اين ليگ ، مسابقات ليگ دسته اول را نيز ساماندهي خواهد کرد، بر همين اساس تعداد اعضا مجمع عمومي سازمان ليگ برتر به 15 نفر افزايش پيدا مي کند که شامل:1-رئيس فدارسيون به عنوان رئيس مجمع2-رئيس سازمان ليگ که در غياب رئيس فدراسيون، رياست مجمع را بعهده خواهد داشت.3-دبيرکل فدر اسيون4-چهار نفر از مديران باشگاههاي عضو ليگ برتر با انتخاب مديران باشگاههاي ليگ برتر5- دو نفر از مديران باشگاههاي عضو ليگ دسته اول با انتخاب مديران باشگاههاي ليگ دسته اول6- چهار نفر از روساي هيات هاي فوتبال استانهاي که در ليگ برتر داراي سهميه هستند به انتخاب روساي هيات هاي فوتبال استان هاي کشور7- دو نفر از روساي هيات هاي فوتبال استانهايي که در ليگ دسته اول داراي سهميه هستند به انتخاب روساي هيات هاي فوتبال استانهاي کشورضمنا دبير سازمان ليگ به عنوان دبير مجمع بدون حق راي در جلسات حضور پيدا مي کند و بازرسين (اصلي و علي البدل بدون حق راي در جلسات حضور دارند.)همچنين اعضاي هيات رئيسه سازمان ليگ برتر کمافي السابق شامل 5 نفر است:1-رئيس سازمان ليگ برتر به عنوان مدير عامل2-دو نفر از اعضاي مجمع عمومي سازمان ليگ برتر با کسب راي مخفي مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.3-دو نفر از مديران با تجربه فوتبال کشور از بين 4 نفر افراد پيشنهادي توسط رئيس سازمان ليگ برتر که قبلا مي بايست به تاييد رئيس فدراسيون فوتبال برسد ، با کسب راي مخفي مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.بر همين اساس جلساتي در روزهاي سه شنبه مورخ 20/1/92 در ساعت 9:30 با حضور روساي هيات فوتبال استانها در سالن اجتماعات آکادمي ملي فوتبال و جلسه دوم از ساعت 9:3 روز سه شنبه 27 فروردين ماه با حضور مديران عامل باشگاههاي ليگ برتر در آکادمي ملي فوتبال و جلسه آخر با حضور مديران عامل باشگاههاي ليگ دسته اول روز چهارشنبه 28 فروردين از ساعت 9:30 در سالن جلسات آکادمي ملي فوتبال برگزار خواهد شد، که در اين جلسات اعضاي مجمع به فراخور دسته بندي فوق الذکر انتخاب خواهند شد.