خرید النگو فیلم:کودکی که می داند چه می خواهد

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/1/19/244850_362.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1365410470082’);دانلود