خرید النگو 5ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن توضیح در مورد پنج ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این ایرادات را محتوایی ندانست و گفت: پس از 23 ایراد ابتدایی، این ایرادات هم اکنون به پنج مورد کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، محمد نفریه به پنج ایراد مجدد شورای نگهبان اشاره و اظهار کرد:‌ شورای نگهبان خواسته است که «مشخصات واقعی کودک تحت سرپرستی در قسمت توضیحات شناسنامه وارد شود»، در حالی که در لایحه نوشته شده بود بر اساس آیین نامه‌ای‌ که توسط سازمان بهزیستی و ثبت احوال نوشته می‌شود، این موضوع مشخص می‌شود.وی ادامه داد: قصد داشتیم با درج شدن “کد” مشخصی که تنها برای سازمان بهزیستی و ثبت احوال تعریف شده بود، این موضوع را مدنظر قرار دهیم.نفریه در مورد دیگر ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اظهار کرد: در لایحه آمده بود در صورت پیدا شدن پدر و مادر این دو می‌توانند فسخ فرزندخواندگی را درخواست کنند، در حالی که شورای نگهبان «جد پدری و وصی» را نیز در نظر گرفته است و خواستار اضافه شدن این دو واژه به بند ایرادی مورد نظر شده است.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به دیگر بند مورد ایراد شورای نگهبان اشاره و بیان کرد: موضوع این بند دارندگان اختیار کودک بود که در آن تنها پدر، مادر و جد پدری لحاظ شده بود و شورای نگهبان در ایراد خود آورده است که باید «وصی» نیز به این بند اضافه شود.وی افزود: مثلا در لایحه آمده است که چه کودکانی شرایط سرپرستی دارند، کودکانی که پدر، مادر و جد پدری آنها در قید حیات نباشد، اما از این پس باید وصی کودک را نیز لحاظ کنیم.به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد «شرایط واگذاری کودک» است که در لایحه آمده بود اگر پدر، مادر و جد پدری نتوانند مسئولیت سرپرستی کودک را به صورت قانونی داشته باشند، آنوقت دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت سرپرستی کودک را به افراد واجد شرایط واگذارد.نفریه ادامه داد: شورای نگهبان خواستار اضافه شدن وصی به این بند شده است.وی با اشاره به اینکه ایراد آخر تنها تغییر شکل بند مورد نظر است، بیان کرد: شورای نگهبان خواستار «تبدیل بند تقید به انجام واجبات و ترک محرمات و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد متقاضیان سرپرستی کودک» شده است.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در پایان خاطر نشان کرد: ایرادات مدنظر شورای نگهبان اصلاح شده است و به کمیسیون اجتماعی مجلس می‌رود و پس از تصویب در صحن علنی مجلس مجددا برای تایید به شورای نگهبان می‌رود.وی افزود:‌ در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون شده و به حالت اجرا در می‌آید.