خرید النگو اعتبارات تولید در بودجه کافی نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اینکه اعتباراتی که برای تولید در بودجه امسال پیش بینی شده کافی نیست، گفت: اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و تلفیق بر این امر تاکید دارند که حمایت از تولید ملی در سال جاری تقویت شود.بهروز نعمتی در خصوص  حمایت از تولید ملی و لزوم توجه به این بخش در سال جاری تصریح کرد: با توجه به نام گذاری امسال تحت عنوان حماسه اقتصادی اعتباراتی که برای تولید در بودجه امسال پیش بینی شده ناکافی است.نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی نیز افزود: مواد طرح حمایت از تولید ملی در جهت توسعه این بخش  بسیارمفیداست و با توجه تاکیدات  رئیس مجلس شورای اسلامی ،  رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و  رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی، در حال حاضر اعضای کمیسیون ویژه  حمایت از تولید ملی و تلفیق بر این امر تاکید دارند که حمایت از تولید ملی در سال جاری تقویت شود.این نماینده مردم در مجلس افزود: در این راستا پیشنهاداتی داریم که در صحن مطرح می شود تاحداقل های لازم برای تولید را فراهم کنیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طرح حمایت از تولید ملی نیز در جهت تقویت این بخش در دستور کار است.گفتنی است طرح حمایت از تولید ملی از اواخر سال گذشته در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت.همچنین رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ابلاغ کردند که دولت را مکلف کرد برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشتمل بر ۲۳ محور در حالی در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که نشان از آن دارد که دولت در سال جاری نیز به تولید توجه ویژه ای داشته باشد.