خرید النگو شمشيربازي ايران در بين 23 تيم نوزدهم شد!

تيم ملي شمشيربازي سابر ايران در بين 23 تيم رقابت هاي جايزه بزرگ آتن نوزدهم شد.به گزارش ايسنا، رقابت هاي شمشيربازي جايزه بزرگ جهان که در يونان برگزار شد به پايان رسيد که در بخش تيمي ملي پوشان اسلحه سابر ايران به مصاف حريفان خود رفتند و در بين 23 تيم در جايگاه 19 جهان قرار گرفتند. تيم ملي ايران در اين رقابت ها با حضور سه شمشيرباز در اين اسلحه رقابت کرد، که محمد فتوحي، علي پاکدامن و مجتبي عابديني تيم را تشکيل مي دادند.ملي پوشان ايراني در بخش انفرادي نيز عملکرد خوبي نداشتند به ترتيب در مکان هاي 94، 140 و 84 جهان قرار گرفتند.