خرید النگو هیچ کس خود را از حسابرسی مصون نداند

رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: این که برخی افراد به سبب وابستگی به محافل قدرت یا جریانات خاص خود را از حسابرسی مصون بدانند قابل قبول نبوده و اتفاقاً با این افراد باید برخورد شدیدتری صورت گیرد.محمدابراهیم رضایی، با اشاره به‌سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: حضور قاطع افراد در صحنه را برای تحقق حماسه سیاسی ضروری است ویکی از انتظارات مهم و به جای مردم همیشه در صحنه کشورمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است و فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ مورد مطالبه و خواست جدی مردم می‌باشد. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی هرگونه سهل‌انگاری در اجرای فرمان مقام معظم رهبری را خیانت به آرمان‌های نظام ارزیابی کرد و گفت: مبارزه علنی و همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی به طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد.رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمجلس  افزود: این که برخی افراد به سبب وابستگی به محافل قدرت یا جریانات خاص خود را از حساب‌کشی مصون بدانند قابل قبول نبوده و باید با این افرادبرخورد شدیدتری صورت گیرد.گفتنی است دهم اردیبهشت سال ۸۰ مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.پیامی که در آن رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است.رهبری در فرمان خود تاکید کردند در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.