خرید النگو گلايه يک مسئول از هفت خان سرمايه گذاري

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس بررسي هاي يک مسئول مهم دولتي، در حالي که تعداد قابل توجهي از سرمايه گذاران براي ساخت مجتمع هاي خدماتي بين راهي اعلام آمادگي کرده اند، براي اخذ مجوزهاي اين کار نياز به تاييد 20 دستگاه و اداره اجرايي است که تنها يکي از اين استعلامات حدود 3 ماه به طول مي انجامد و به همين خاطر اکثر سرمايه گذاران در ميانه راه، از تصميم خود پشيمان مي شوند.اين در حالي است که بر اساس مفاد قانون اجراي سياستهاي اصل 44، حداکثر زمان پاسخ به استعلام بايد 10 روز باشد.