خرید النگو موج دوم تغييرات مدنظر وزارت ورزش

به گزارش «»، پرونده‌ تغيير در راس 16 فدراسيون ورزشي در وزارت ورزش و جوانان مفتوح شده است. در حال حاضر 14 فدراسيون ورزشي توسط سرپرست اداره مي‌شوند و منتظر برگزاري مجمع انتخاباتي هستند. البته تكليف فدراسيون‌هاي قايقراني و عشايري مشخص شده و وزارت ورزش ثبت‌نام‌نامزدهاي رياست فدراسيون‌هاي اسكيت و موتورسواري را انجام داده و نام‌نويسي از نامزدهاي شنا هم در حال انجام است.ضمنا وزارت ورزش رايزني‌هايي را براي انجام تغييرات جديد در فدراسيون‌هايي كه مهلت چهار ساله رياست شان به پايان نرسيده انجام داده است. با اين حساب در آينده‌اي نه چندان دور شاهد موج جديدي از تغييرات در راس فدراسيون‌هاي ورزشي خواهيم بود. به‌نظر مي‌رسد وزارت ورزش و جوانان پس از بررسي عملكرد روساي فعلي قصد ايجاد تغييرات را دارد و مي‌خواهد پس از رفع تعليق كامل از فدراسيون‌هاي قايقراني، دوچرخه‌سواري، شنا و تيروكمان و رسيدن پاسخ IOC به اساسنامه پيشنهادي دست به كار شود.