خرید النگو ناكامي 3 آدم ربا در اخاذی از خانواده يک جوان

سه مرد كه به بهانه جابه جايي مسافر، پسر جواني را ربوده و پس از سرقت اموالش، قصد داشتند با محبوس كردن وي در خانه اي در جنوب شهرري، از خانواده اش اخاذي كنند، ناكام مانده و تحت تعقيب پليس قرار گرفتند.    به گزارش جام جم، چند روز پيش پسر جواني با حضور در پايگاه نهم پليس آگاهي تهران در شهر ري عليه سه مرد به اتهام آدم ربايي و سرقت اموالش شكايت كرد.    شاكي گفت: روز حادثه سوار يك دستگاه خودروي پژو شدم كه دو مسافر ديگر هم داشت. در ميانه راه يكي از مسافران با چاقو و ديگري با قمه مرا تهديد و گوشي تلفن همراه و پول و لباس هايي را كه خريده بودم، سرقت كردند.     شاكي يادآور شد: آدم رباها پس از سرقت، به قصد اخاذي از خانواده ام قصد داشتند مرا به خانه اي منتقل كنند و چند روزي در مخفيگاهشان زنداني كنند تا بتوانند براي آزادي ام، از خانواده ام پول بگيرند.پس از طي مسافتي، آنها با همين نيت در خياباني در جنوب شهرري خودرو را متوقف كردند تا مرا به خانه اي در همان محل منتقل كنند. در آن هنگام با ديدن يك زن جوان كه با خودرو قصد عبور از محل را داشت، فرياد زده و درخواست كمك كردم. راننده زن با شنيدن صداي كمك خواهي ام از خودرو پياده شد و قصد نزديك شدن به خودروي آدم رباهاي خشن را داشت كه آنها خودرورا روشن كرده و خواستند از محل دور شوند.    شاكي اضافه كرد: زن جوان با ديدن اين صحنه سوار خودرويش شد و راه آنها را سد كرد. همان موقع خودروي آدم رباها به دليل سرعت بالابا جدول كنار خيابان برخورد كرد و متوقف شد و من نيز در اين فرصت از خودرو پياده شده و فرار كردم.آدم ربا ها نيز كه با ديدن مردم وحشتزده شده بودند، سراسيمه با خودرو متواري شدند.