خرید النگو بانک مرکزي اروپا نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را که معیاری برای میزان سود وام اعطایی به شرکت هاست به نیم درصد کاهش داد که پایین ترین نرخ بهره در تاریخ فعالیت این بانک است.به گزارش واحد مرکزی خبر کارشناسان پیش بینی می کردند بانک مرکزی اروپا این بار نرخ بهره خود را کاهش دهد زیرا اوضاع اقتصادی در منطقه یورو هر روز رو به وخامت بیشتر است و این نهاد مالی برای رونق اقتصادی این حوزه پولی ، می بایست شرایط را برای وام دهی با شرایط مساعد به شرکت ها و واحد های تولیدی هموار می کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه از براتیسلاوا ، بانک مرکزی اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ بهره را از هفتاد و پنج صدم درصد به نیم درصد کاهش داده است.